enerji kimlik belgesi

ENERJİ KİMLİK BELGESİ

Enerji Kimlik Belgesi 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

2 Mayıs 2017 yılına kadar tüm binaların enerji kimlik belgesi alması zorunludur. Artık konut satın alırken veya kiralarken binanın enerji verimliliğine göre seçim yapılacak ve Enerji Kimlik Belgesi sınıfı sorulacak.
Enerji kimlik belgesi almadan önce binanızın yalıtımını yapmanız gerekir. Enerji Kimlik Belgesinde D sınıfı veya üstü çıkması için TSE825 uygun kalınlık ve standartlarda bir uygulama yapmanız gerekir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NASIL ALINIR

Mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, bünyesinde Enerji Kimlik Belgesi uzmanı istihtam eden EnerjiVerimliliği Danışmanlık Şirketleri tarafından düzenlenir.

Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri, binanızı inceleyerek; yapım yılı, yönü, konumu vb. genel bilgileri, binanızın hangi malzemelerden inşaaedildiği, yalıtım durumu, çatı, dış cephe mantolama, döşeme ve pencere alanları vb. temel bilgileri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimlilikleri, sıcak su sistemi ile ilgili teknik bilgileri ve kullanılan aydınlatma elemanlarının tipi, sayısı vb. bilgileri toplar.

Elde edilen bu bilgiler ışığında EKB uzmanı binanızın enerji performansına dair gerekli hesaplamaları yaparak Enerji Kimlik Belgesi’ni üretir ve ilgili idarelere onaylatır.

Enerji Kimlik Belgesinin binanın tamamı için hazırlanması şarttır.

Enerji Kimlik Belgesi’nin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu veyaenerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişine rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılır.

Enerji Kimlik Belgesi 10 yıl geçerlidir. Eğer ihtiyacın değişeceği bir uygulama yapılması durumunda belgenin 1 yıl içinde değişmesi gerekir. Bu nedenle binada yapılması gereken değişikliklerin Enerji Kimlik Belgesi almadan önce yapılması binanın menfaatinedir.

Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde Enerji Kimlik Belgesidüzenlenmiş olması şartı aranır.

5 Aralık 2008 tarihli 27075 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binalarda EnerjiPerformansi Yönetmeliği, yeni ve 1.000 m2’den büyük mevcut binaların EnerjiKimlik Belgesi (EKB) almasını yasal olarak zorunlu kılmaktadir. Bir binaya EnerjiKimlik Belgesi verilebilmesi için öncelikle o binanın Bina Enerji Performansı (BEP) hesaplanmalıdır.

EKB BELGESİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR 

Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi (EKB) hazırlanılacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir. Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesivermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır. Bu belge, 1.000 m2 ve üzerinde olan yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır. 1.000 m2 ve üzerinde olan mevcut binalar için ise 2017 yılına kadar alınması zorunludur.

Enerji Kimlik Belgesi;

Bina ile ilgili genel bilgiler,

Düzenleme ve düzenleyen bilgileri,

Binanın kullanım alanı (m2),

Binanın kullanım amacı,

Binanın ısıtılması, soğutulması, iklimlendirmesi, havalandırması,aydınlatması ve sihhi sıcak su temini için kullanılan enerjinin miktarı (kWh/yıl),

Tüketilen her bir enerji türüne göre yıllık birincil enerji miktari (kWh/yıl),

Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık birincil enerji tüketiminin,

A ile G arasinda değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması,

Nihai enerji tüketiminin oluşturduğu sera gazlarının kullanım alanıbaşına yıllık miktarı (kg CO2/m2-yıl),

Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık sera gazı salımının,

A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması (kg CO2/m2-yıl),

Birincil enerji tüketimine göre, belirlenen enerji sınıfı,

Nihai enerji tüketimine göre, belirlenen sera gazları emisyonu sınıfı gösterilir.

Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu veenerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur.

Ayrıca bina veya bağımsız bölüm satıldığında veya kiraya verildiğinde, malsahibi tarafından alıcı veya kiracıya binanın Enerji Kimlik Belgesi de verilir.

Enerji Kimlik Belgesi, binanın yıllık enerji ihtiyacının değismesine yönelik herhangi bir uygulama yapılması halinde bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde yenilenir.

Enerji Kimlik Belgesi, binanın tamamı için hazırlanabileceği gibi, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir.

Hesaplarda kullanılan yüzey alanlarının elde edilme yöntemi, enerji dönüşüm katsayıları, nihai enerjilerin birincil enerjiye dönüştürülmesi ve enerji tüketimleri ölçeği, nihai enerji tüketimleri, sera gazı emisyonlarına dönüştürme katsayıları ve karbondioksit emisyonu, Enerji Kimlik Belgesinin ekleri olarak proje kapsamında hazırlanır.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “BinalardaEnerji Performansı Yönetmeliği” ne göre, binalarda enerjinin ve enerjikaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyaci ve enerjitüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.
Enerji Kimlik(EKB), Asağıda belirtilen yapıların dışında tüm binalarda kullanılacaktır.

Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar,

Toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar,

Seralar, Atölyeler, Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, agıl gibi binalar,

Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar.

İlgili idareler, Enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar, Yatırımcı kuruluşlar, Bina sahipleri, Bina yöneticileri veya enerji yöneticileri, İşletmeci kuruluşlar, İşveren veya temsilcileri, Tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler, Uygulayıcı yükleniciler ve üreticiler, Binanın yapılmasında, kullanılmasında ve enerji kimlik belgesi düzenlenmesinde görev alan müsavir, danışman, proje kontrolü yapan gerçek veya tüzel kişiler, enerji kimlik belgesidüzenlemeye yetkili kuruluşlar, denetleme kuruluşları ve işletme yetkilileri, görevli, yetkili ve sorumludur.

Projenin eksik veya hatalı olması veya standartlara uygun olmaması halinde, proje müellifleri; yapımın eksik veya hatalı olması veyahut standartlara uygun olmaması halinde ise, varsa yapı denetim kuruluşu ve yüklenici veya yapımcı firma, yetkileri oranında sorumludur.

Sistemin uygun çalışmaması işletmeden kaynaklanıyor ise, bina sahibi, yöneticisi veya varsa enerji yöneticisi veya işletmeci kuruluş doğrudan sorumlu olur.

İlgili idareler, sorumluluğun takip, tespit ve gereğinin yerine getirilmesi hususunda görevli ve yetkilidir.

İlgili idareler ve enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar, projelerin ve uygulamaların bu Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını denetler.

Bu Yönetmeliğe uygun tasarım ve uygulaması yapılmayan binalara yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi verilmesi durumunda, ilgili idareler, enerji kimlikbelgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar ve varsa yapı denetim kuruluşları sorumlu olur.

Enerji Kimlik Belgesidüzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir.

Enerji Kimlik Belge, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veyaenerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur.

Enerji Kimlik Belgesi, binanın yıllık birincil enerji ihtiyacının değismesine yönelik herhangi bir uygulama yapılması halinde, bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde bir yıl içinde yenilenir.

Enerji Kimlik Belgesinin, binanın tamamı için hazırlanması şarttır.

Ayrıca, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir.

Enerji kimlik belgelerinin düzenlenmesinden, yetkili kuruluşun ilgili personeli ve yetkili kuruluş adına kuruluşun sahibi veya yöneticisi müteselsilen sorumludur.

Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır.

Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.

Mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar içinEnerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde (02.05.2017 tarihine kadar ) Enerji Kimlik Belgesidüzenlenir. (Alım-Satım ve kiralama işlemi olursa hemen düzenlenir.)

BİNALARIN ENERJİ PERFORMANSI NASIL BELİRLENİR

Bir binanın enerji performansının belirlenmesi;

a) Binanın m2 başına düşen yıllık enerji tüketiminin belirlenmesi,

b) Bu değere göre CO2 salımının hesaplanması,

c) Bu değerlerin referans bir bina’nınki ile kıyaslanması,

d) Kıyaslama sonucuna göre binanın A-G arası bir enerji  sınıfına yerleştirilmesi ile gerçekleşir.

Bina Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi nedir ?

Bina enerji performansı hesaplama yöntemi (BEP-HY),

a) Binanın enerji tüketimine etki eden tüm parametrelerin, binaların enerjiverimliliğine etkisini değerlendirmek,

b) Enerji performans sınıfını belirlemek için geliştirilmiştir.

Hesaplama yöntemi, Konutlar, Ofisler, Eğitim binaları, Sağlık binaları, Oteller ileAlışveriş ve ticaret merkezleri  gibi bina tipolojilerindeki mevcut ve yeni binalarınenerji performansını değerlendirmek için kullanılır.

Bu hesaplama yöntemi; Proje aşamasındaki binalar için çeşitli tasarım alternatiflerinin enerji performanslarının karşılaştırılması, Mevcut ve yeni yapılacak binaların enerji performansının standartlaştırılmış seviyesinin gösterilmesi, Mevcut binalarda enerji ihtiyacının hesaplanması yolu ile enerjiverimliliği tedbirlerinin uygulanması ve uygulanmaması durumlarının değerlendirilmesi, Bu hesaplama yöntemi, bina enerji performansını değerlendirirken; Binaların ısıtılması ve soğutulması için binanin ihtiyacı olan netenerji miktarının hesaplanmasını, Net enerjiyi karşılayacak kurulu sistemlerden olan kayıpları ve sistem verimlerini de göz önüne alarak binanın toplam ısıtma-soğutma enerji tüketiminin belirlenmesini, Havalandırma enerjisi tüketimininbelirlenmesini, Binalarda gün ışığı etkileri göz önüne aıinarak, gün ışığından yararlanılmayan süre ve gün ışığının etkili olmadığı alanlar için aydınlatma enerjiihtiyacının ve tüketiminin hesaplanmasını, Sıhhi sıcak su için gerekli enerjitüketiminin hesaplanmasını kapsamaktadır.

Bu hesaplama yöntemi ilgili AB standartları ile, gerekli görülen durumlardaASHRAE ve Türk standartlarından yararlanılarak oluşturulmuştur. Hesaplama yöntemi, “basit saatlik dinamik yöntem”dir. Basit saatlik dinamik yöntem, binanın ısıtma-soğutma için gereken net enerji ihtiyacını ve bu ihtiyacın karşılanacağı sistemlerin tüketimini saatlik olarak hesaplar.

HESAPLAMA SONUCUNDA NE OLUR 

Hesaplama sonucunda, binanın yıllık ısıtma Soğutma Sıcak su Aydınlatma Havalandırma Tüketimleri birincil enerji olarak belirlenir. Bu tüketim değerlerine bağlı olarak CO2 salımı hesaplanır. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı hesaba katılmaktadır. Binanın hesaplanan enerji tüketim miktarıi ve CO2 Salımı, referans binanın değerleriyle karşılaştırılır.

REFERANS BİNA NEDİR 

A. Yeri ve İklim Verileri

Ayni iklim verileri kullanacak aynı yönlendirmeye sahip olacak gerçekte yapılacak ve enerji kimlik belgesi düzenlenecek bina ile aynı yerde ve aynı yönde planlanacak, hesaplama programı aynı özellikler için hem gerçek hem de referans bina için tek seferde girilen veriler için iki kez çalışacak, Bina aynı yerde oldugu için bulunduğu yerin iklim verileri hem gerçek hem de referans bina için geçerli olacak.

B. Geometri

Plan ve çatı tipleri aynı olacak Kat sayısı ve toplam alanı aynı olacak Gerçekte yapılacak ve enerji kimlik belgesi düzenlenecek bina ile aynı geometri de planlanacak, hesaplama programı aynı özellikler için hem gerçek hem de referans bina için tek seferde girilen veriler için iki kez çalışacak, Gerçekte yapılacak ve enerji kimlik belgesi düzenlenecek bina ile aynı katsayısı ve toplamalarına sahip planlanacak, hesaplama programı aynı özellikler için hem gerçek hem de referans bina için tek seferde girilen veriler için iki kez çalışacak,

C. Bina kabuğu

Opak ve saydam bileşenler TS825 zorunlu standardına uygun olacak. Referans bina kabuğu minimum TS825 standardına uygun olacaktır. Gerçekte yapılacak veenerji kimlik belgesi düzenlenecek bina kabuğu ise TS825 standardının minimum değerinden daha iyi olmasının önünde herhangi bir engel yoktur.

D. Mekanik sistemler

Yasal mevzuatların izin verdiği minimum verim değerlerine ve tanımlanan sistem özelliklerine sahip olacak Referans bina ısıtma sisteminde yakıt olarak doğalgazseçilmiştir, Referans binada, merkezi ısıtma sistemi seçilmiştir, Referans bina sistem verimleri yasal mevzuatların (yönetmelik ve standartların) izin verdiğiminimum verim ve etkenlik değerleri seçilmiştir, Referans konut binasında havalandırma doğal havalandırma seçilmiştir, Referans konut dışı binalar da havalandırma mekanik seçilmiştir. Referans konut binasında soğutma sistemibireysel sistem olarak seçilmiştir, Referans konut dışı binada soğutma sistemimerkezi sistem olarak seçilmiştir. Mevcut veya tasarlanmış herhangi bir sistemin, net enerji ihtiyacı olmasına rağmen bulunmaması durumunda, sistem karakteristikleri referans bina ile aynı alınır. Mevcut veya tasarlanmış herhangi bir sistemin, hesaplanan net enerji ihtiyacı karşısında yetersiz kalması durumunda, ihtiyacın karşılanamayan kısmını karşılamak üzere, hayali bir sistem atanır. Bu hayali sistemin özellikleri, referans binadaki ilgili sistem ile aynıdır.

E. Aydınlatma sistemi

Aydınlatma için tanımlanan minimum parametrelere sahip olacak Ele alınan hacmin aydınlatma sistemi direkt kabul edilir. Hacimler de duvarların ışık yansıtma katsayısı (ρD)%50, tavanın ışık yansıtma katsayısı (ρT) %70 olarak belirlenmiştir.

Yapma aydınlatma sisteminde kullanılan lambaların: konut binaları için %30’ unun kompakt fluoresan lamba ve %70’inin enkandesan lamba; ticari binalarda %70’inin tüp fluoresan lamba ve %30’unun enkandesan lamba olarak kabul edilmiştir.

Aygıt tipi D grubu IP2X normal aygıt olarak seçilmiştir, bakım faktörü (MF) değeri %67’dir. Gün ışığı geçişinin zayıf ve yapma aydınlatma sistemi kontrolünün manuel olması durumunda gerçekleşen Gün ışığı Bağımlılık Faktörü (FD degeri) için hacim türüne bağlı olarak yer alan tanımlı değerler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Asıl binada ise FD değeri hesaplanarak elde edilir.

Enerji Kimlik Belgesi bir binanın enerji performansını gösteren kimlik belgesidir.

•   Tıpkı beyaz eşyaların üzerinde gördüğümüz enerji sınıfı etiketlerindeki gibi bir binanın A– G harfleri aralığında temsil edilen enerji sınıfını belirler.
•   Bu enerji sınıfı binanın yıllık enerji ihtiyacına ve enerji tüketimine göre belirlenir.
•   A harfi en iyi performans sınıfını  G harfi ise en düşük performans sınıfını temsil etmektedir.
•   Bu kimlik belgesinde ayrıca binanın ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi sıcak su ve aydınlatma için yıllık enerji ihtiyacı bulunmakla beraber binanın yıllıkkarbon salım miktarı ve yenilenebilir enerji kaynağı kullanım oranları da yer almaktadır.

NEDEN EKB ALINMALIDIR 

Binanın enerji ihtiyaçlarının hesaplanması için BEP-TR adında bir yazılım geliştirilmiştir.

Bu konuda eğitim almış EKB Uzmanları kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifre ile yazılıma bağlanarak çalışma yaptıkları binanın bölgesel mimari mekanik ve elektrik bilgilerini detaylı olarak programa işleyerek kaydederler.

Program girilen tüm verileri değerlendirerek üzerinde çalışılan binanın yıllıkenerji ihtiyaçlarını hesaplar ve bu değerleri referans değerler ile karşılaştırarak binanın enerji sınıfını belirler.

Her şeyden önce bu bir Kanuni Zorunluluktur!!! (5 ralık 2008 tarihli 27075 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği yeni ve mevcut binaların Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almasını yasal olarak zorunlukılmaktadır.)

Enerji verimliliği yatırımlarının doğru yere yapılmasını sağlar!!!

(Yıllık olarak ısıtma soğutma ve diğer tüketim değerleri belirlendiği için verimlienerji kullanımında doğru yatırımlar yapılabilir.)

Alım Satım ve Kiralama gibi işlemlerde tercih sebebi olacaktır. Yüksek enerjisınıfına sahip binaların değeri artacaktır.

Önümüzdeki dönemde devlet tarafından binanın enerji sınıfı seviyesine göre özendirici vergi indirimleri uygulaması yapılacaktır. Bununla ilgili çalışmaları devam etmektedir.

Siz de binanızın enerji performans sınıfını merak ediyorsanız, binanızın enerji kimlik belgesi alıp almadığından emin değilseniz, standartların üzerinde bir sonuç almayı hedefliyorsanız ; alanında uzman T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı lisanslı Enerji Verimliliği Danışmanlık Kuruluşu olan ve tüm Türkiye’de 81 ilde hizmet veren Sehatek Enerji Verimliliği Danışmanlık ile form aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.

EKB Bilgi Talep Formu